KUKA

 

eng flag

TERMS AND CONDITIONS OF USE


Welcome to the official website www.kuka-grosmeister.com of Miroslav Kuka (hereinafter - owner of the website). Owner of the website allows you to use the services of the website in accordance with the terms of use and applicable legislation governing this area.

Terms and conditions of use: Please read carefully the terms, conditions and procedure of use for business purposes. If you do not agree to these terms, conditions and business protocol, do not use the website for business purposes. It is forbidden to use the website or any part thereof for any illegal purpose!

Privacy policy: The website owner is committed to maintaining your privacy. The website will not distribute or sell your personal information to a third party but shall, in accordance with the law, collect certain information about your potential clients, received while using the website. The collected personal information, such as email addresses, names, addresses, contact telephone number, the owner of the website uses only for personal business needs.

Your use of the website: The website may contain inaccuracies or typographical errors. The changes on the website may occur periodically, at any time, without notice. The site owner makes no commitment to regularly update the information contained in the same. Also, the owner cannot guarantee that the website will be uninterrupted or error free, or that defects will be corrected or that the website is compatible with your hardware or software. The information provided on the website should not be construed as advice for decision-making of any kind.

Exclusion of liability: You are using the website at your own risk. The website owner is not responsible for material or immaterial, direct or indirect damages resulting from the use or which is in any way connected with use of the website or its contents.

Ownership and copyright: All visitors have the right to use the content of the website, as long as they do not violate the use rules. The website consists of its own content, free content and protocols of business contacts. Unauthorized use of any part of the website by third parties without the permission of the website, is considered a violation of conditions of use. If you feel that a website or a user of the website violated your copyright, please notify us, and the content in question, after verification, will be removed or other legal action will be taken, if necessary.

General part: To the conditions of website use shall apply the laws of the Republic of Serbia. The competent court in Belgrade shall have jurisdiction in all the disputes arising out of or in connection with or related to the aforementioned conditions of website use, as well as the way you are using it.eng flag

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA SAJTA


Dobrodošli na www.kuka-grosmeister.com zvaničan sajt Miroslava Kuke (u daljem tekstu - vlasnik sajta). Vlasnik sajta vam omogućava korišćenje usluga sajta, u skladu sa uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

Pravila i uslovi korišćenja sajta: Molimo vas da pažljivo pročitate pravila, uslove i proceduru korišćenja sajta u poslovne svrhe. Ukoliko se ne slažete sa ovim pravilima, uslovima i poslovnim protokolom, nemojte koristiti sajt u poslovne svrhe. Zabranjeno je koristiti sajt ili bilo koji njegov deo u nezakonite svrhe!

Politika privatnosti: Vlasnik sajta se zalaže za očuvanje vaše privatnosti. Sajt neće distribuirati niti prodavati vaše privatne podatke trećoj strani ali će u skladu sa zakonom, prikupljati određene podatke o svojim potencijalnim klijentima, dobijene tokom korišćenja sajta. Prikupljene lične podatke, poput email adrese, imena i prezimena, adrese stanovanja, kontakt telefona, vlasnik sajta koristi samo za lične poslovne potrebe.

Vaša upotreba sajta: Sajta može sadržati netačne podatke ili štamparske greške. Do promena na sajtu može doći periodično, u bilo kom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja. Vlasnik sajta se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na istom. Takođe, vlasnik sajta ne garantuje da će sajt funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom. Informacije date na sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste.

Izuzeće od odgovornosti: Sajt koristite na sopstveni rizik. Vlasnik sajta nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu ili indirektnu štetu nastalu iz korišćenja ili onu koja je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja.

Vlasnička i autorska prava: Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržaje sajta, sve dok ne krše pravila korišćenja. Sajt se sastoji od vlastitih sadržaja, besplatnih sadržaja i protokola poslovnih kontakata. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela sajta od strane trećih lica, bez dozvole vlasnika sajta, smatra se kršenjem uslova korišćenja sajta. Ukoliko smatrate da je sajt ili neko od korisnika sajta povredio vaša autorska prava, molimo da nas o tome obavestite, a sporni sadržaj će, nakon provere, biti uklonjen ili će po potrebi biti preduzete druge zakonske mere.

Opšti deo: Na iznete uslove upotrebe sajta, primenjuju se Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Beogradu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču navedenih uslova upotrebe sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.Copyright MMIV © Miroslav Kuka